Noa Rideklub

banner 15

Generalforsamling 20201
Noagård Rideklubs årlige generalforsamling på Kobæk Cafeen, Skælskør 19/2-2020 Dagsorden iflg. Vedtægterne: 1. Valg af dirigent • Bestyrelsen foreslår Heidi Kidmose, som accepterer og vælges enstemmigt 2. Bestyrelsen aflægger beretning • Beretning aflægges af bestyrelsesformand Janette Carlsen, som følger: • Sidste generalforsamling var onsdag den 27 februar 2019. • Bestyrelsen har efterfølgende deltaget i forskellige møder, udover bestyrelsesmøder, blandt andet: Stævne-koordineringsmøde i Tuse næs Den 6/2 D4-årsmøde i Hemmeshøj forsamlingshus Distriktsrådsmøde i Odsherred 11/9 Distriktsrådsmøde på Møllebakken • Vores egne arrangementer: 8/5 Stegt flæsk på Kobæk caféen, en skøn tradition, hvor vi igen var mange deltagere 19/6 Aftenstævne 17-18/8 C-stævne, hvor Sasha blev klubmester, Tillykke endnu engang 31/8 havde vi Rid for Dommer med Peter Fischer. Der var 7 tilmeldte men 5 red. Det er lige i underkanten, så vi håber på flere deltagere, når/hvis vi prøver igen I samme forbindelse afholdt vi sommerfest, endnu engang mega-hyggeligt og med mange deltagere. Vi fik mad Kobæk-caféen og det var som sædvanligt lækkert mad. Traditionen tro sluttede vi året af med nytårskur den 31/12. Det var hyggeligt og her fik vi kåret året NOA medlem som blev Nathalie Wulff Brix; begrundelserne var mange, men især nævnes, at hun er en flittig og dygtig rytter, der gør det rigtigt godt på stævnebanerne og repræsenterer Noagård Rideklub flot…. Endnu engang tillykke til Natalie. • En klub er aldrig stærkere end det svageste led, og derfor opfordres alle, der har ønsker eller gode ideer til, hvordan vi kan blive stærkere, tiltrække nye medlemmer, og gøre det til en endnu mere attraktiv klub, at lægge hovedet i blød, og komme til os i bestyrelsen. Vi er åbne for al konstruktivt kritik og modtager også gerne ros ? Der er utrolig mange klubber i distrikt 1-5 , hver især har ikke mange medlemmer, men vi skal huske at værne om vores lille klub så vi fortsat kan eksistere. Vi skal tale klubben op og huske de gode historier. Vi har det faktisk rigtig godt socialt sammen, det ses tydeligt til vores sommerfester og julefrokoster, hvor vi bliver flere og flere deltagere • Tak for året der er gået, vi trækker i arbejdstøjet og ser fremad med smil og gåpåmod
2
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse • Regnskabet fremlægges af kasserer Charlotte Lindberg. • Der er i 2019 34 medlemmer, hvilket er et fald ift 2018, hvor der var 46. Derfor opfordres alle til at gøre en indsats for at promovere klubben og hverve nye medlemmer, da det nuværende antal betyder, at fastpris-udgiften for DRF’s stævnesystem (DKK 5.000/år) udgør en (for) stor andel af medlemskontingentet. • De afholdte stævner i 2019 har givet underskud, primært på kiosk-salg, hvilket delvist begrundes i, at vi har mistet vores sponsor på drikkevarer. I denne forbindelse blev forskellige forslag til at ’oppe’ vores cafeteria-salg fremover diskuteret, herunder vareudvalg, placering af salgssted, samt genindførelse af cafeteria-vogn. Der blev foreslået et cafeteria-udvalg, som Helena Louise gerne ville deltage i. • Resultatet af regnskabsåret var et underskud, som betyder en reduktion af egenkapitalen • Regnskabet godkendtes uden yderligere kommentarer 4. Fastsættelse af kontingent 2021 • Bestyrelsen foreslog at nuværende beløb (375,-/år) fastholdes, men der blev forslået at hæve det til 400,- årligt. • Med henvisning til antallet af omkringliggende klubber og deres lavere kontingent udtrykte bestyrelsen bekymring for, at en stigning kunne betyde yderligere medlemstilbagegang • Mulighed for etablering af en støtteforening blev diskuteret, og det blev besluttet, at bestyrelsen vil undersøge mulighederne nærmere. • Bestyrelsens forslag om at fastholde prisen på 375,- årligt blev vedtaget 5. Behandling af indkomne forslag • Ingen forslag modtaget 6. Valg af bestyrelse • Bianca Hvolbøll og Charlotte Lindberg er på valg, og ønsker ikke genvalg • Bestyrelsen foreslår Susanne Kvolbæk og Michael Svarre, som begge accepterer og vælges enstemmigt 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen • Pia og Natalie Wulff er på valg og ønsker ikke genvalg • Bestyrelsen foreslår Maria Kaup og Berit Jensen, som begge accepterer og vælges enstemmigt. 8. Valg af juniorrepræsentant til bestyrelsen • Ikke aktuelt pga for få junior-medlemmer 9. Valg af revisor • Bestyrelsen foreslog Helena Louise, som accepterer og genvælges
3
10. Eventuelt • Bestyrelsen foreslår en ændring af reglen vedr. ranglistevinder. Vi fjerner den tekst, hvor der står, at der skal være mindst 4 for, at det udløser en 1., 2. og 3. placering. Dette for at gøre det tilgængeligt for pony ryttere at kunne opnå en rangliste-placering. Som det er nu, vil vores eneste pony rytter aldrig få chancen og det er synd. Måske vi med denne ændring vil kunne lokke lidt flere ponyryttere til klubben ? Forslaget blev godkendt. • Ranglistevindere 2019: • 1. plads Hest: Inge Rasmussen • 2. plads Hest: Natalie Wulff Brix • 3. plads Hest: Bianca Hvolbøll • 1. plads Pony: Emma Sjøholm Krogh • Tiltag for at øge det sociale samvær i klubben blev diskuteret, og herunder blev Maria Kaup udnævnt til ankermand i et Festudvalg. • På Facebook er der (udover en uofficiel side) pt to grupper/sider for klubben (Noagård Rideklub og NOA Rideklub), og der blev enighed om, at den ene side skal være offentlig, mens den anden KUN skal være for medlemmer. Janette Carlsen og Helena Louise taler sammen om, hvordan det formuleres på de respektive sider, så der er en passende periode for brugere til at melde sig på den relevante side. • Emma Krogh foreslår at også pony-ryttere kan deltage i klubmesterskabet, og da dette afvikles som en procent-klasse, blev forslaget godkendt • Formanden takker de afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for deres indsats, og Heidi for at være ordstyrer, samt forsamlingen for engagement i god ro og orden

Copyright © 2014. All Rights Reserved.